Comunitats de nova creació

Posada en marxa de
Comunitats de nova creació

En una comunitat de nova creació, ens encarregaríem de:

 • Convocatòria i Junta General de Constitució de la comunitat
 • Obtenció del N.I.F. de la comunitat i diligencia del llibre d'actes
 • Documentació a rebre del promotor:
 • Escriptura de divisió horitzontal i obra nova. Estatuts.
 • Certificat final d'obra.
 • Projecte final d'obra, memòria,...
 • Butlletins d'instal·lacions, electricitat, aigua, ascensors, etc.
 • Llicència d'activitats i funcionament de les instal·lacions.
 • Llibre de l'edifici.
 • Contractes de subministraments.
 • Dades de propietaris.
 • Contractació d'empreses de manteniment i subministraments
 • Confecció de pressupost inicial estimat de la comunitat
 • Reclamació de totes les revisions i defectes de la finca
 • Reclamació, si procedeix, a responsables de vicis ocults
 
Contacti'ns »